سیم کارت‎های فناپ موبایل

 • Prepaid Voice SIM(Commercial)
  50,000 تومان
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
 • Prepaid Voice SIM(Commercial) 2
  50,000 تومان
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
 • Prepaid Voice SIM(Commercial) 3
  50,000 تومان
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
 • Prepaid Voice SIM(Commercial) 5
  50,000 تومان
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
 • Prepaid Voice SIM(Commercial) 6
  50,000 تومان
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
 • Prepaid Voice SIM(Commercial) 7
  50,000 تومان
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت
  • 5 گیگابایت انترنت